Latest blog posts

alt-icon

O Odnowie w Duchu Świętym

alt-icon

 Na początku XX wieku w koś­ciołach protes­tanc­kich dało się zauważyć charyz­maty­czne oży­wie­nie, które w lat­ach 60. zaowocow­ało pow­staniem w Koś­ciele katolickim pier­wszych grup Odnowy Charyz­maty­cznej. Dziś już mil­iony chrześ­ci­jan różnych wyz­nań doświad­czyło „chrztu w Duchu Świętym”. Koś­ciół katolicki, obser­wu­jąc oży­wie­nie charyz­maty­czne w koś­ciołach protes­tanc­kich, nie mógł pozostać wobec niego obo­jętny.

Czytaj dalej

alt-icon

Modlitwa i działanie

alt-icon

” Nie lekce­waż dnia skrom­nych początków” (Za 4, 10). Tymi słowami redak­tor najwięk­szego katolick­iego por­talu na świecie Catholic Online diakon Keith Fournier zapoc­zątkował na żywo w Google+ pier­wszy w his­torii dzień pro­gramu „Mod­l­itwy i Dzi­ała­nia”, sol­idaryzu­jąc się tym samym z papieżem Fran­ciszkiem. Pier­wszy piątek każdego miesiąca od teraz do 2025 roku będzie dniem „Mod­l­itwy i Dzi­ała­nia”,

Czytaj dalej

alt-in

Wyjazd ewan­ge­liza­cyjny do Księgienic i Wilkowa

alt-in

Cyk­liczną formą ewan­ge­liza­cji, którą przyjęła Wspól­nota Nowe Przymierze są Eucharystie. W każdą trze­cią niedzielę miesiąca z indy­wid­u­al­nym bło­gosław­ieńst­wem oraz zazwyczaj w każdy czwarty wtorek miesiąca z mod­l­itwą wstaw­i­en­niczą, pod przewodnictwem ojca Andrzeja Smołki. Jed­nak po prawie ośmiu lat­ach for­ma­cji wspól­nota postanow­iła wyjść również na zewnątrz. W niedzielę 18 października po raz pier­wszy mogliśmy podzielić się świadectwem swo­jego życia w Księgien­i­cach Wiel­kich i Wilkowie.

Czytaj Dalej

Ciekawe artykuły

alt-icon

Life is beautiful

Take up one idea, ,ake that one idea your life - dream of it.

Czytaj Dalej

alt-icon

Plan for the future

If you don't like something, change it. If you can't change it.

Czytaj Dalej

 • Niech imię Jezusa będzie nierozerwalnie złączone z waszym westchnieniem i z całym waszym życiem: wtedy poznacie dobrodziejstwu pokoju.

  Esichio
 • Czekam na Ducha Świętego, który jest Ogniem Bożym. Zostałem stworzony, aby nieustannie czekać i spalać się w oczekiwaniu. Od ponad pół wieku nie jestem zdolny robić nic innego.

  L.Bloy
 • To, co sprawia, że nie kochamy Boga, to fakt, że nie dotarliśmy tam, gdzie wszystko co kosztuje, daje nam przyjemność.

  Św. Proboszc z Ars
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon