Latest blog posts

Wyjazd ewan­ge­liza­cyjny do Księgienic i Wilkowa

Cyk­liczną formą ewan­ge­liza­cji, którą przyjęła Wspól­nota Nowe Przymierze są Eucharystie. W każdą trze­cią niedzielę miesiąca z indy­wid­u­al­nym bło­gosław­ieńst­wem oraz zazwyczaj w każdy czwarty wtorek miesiąca z mod­l­itwą wstaw­i­en­niczą, pod przewodnictwem ojca Andrzeja Smołki. Jed­nak po prawie ośmiu lat­ach for­ma­cji wspól­nota postanow­iła wyjść również na zewnątrz. W niedzielę 18 października po raz pier­wszy mogliśmy podzielić się świadectwem swo­jego życia w Księgien­i­cach Wiel­kich i Wilkowie.

Dzięki gościn­ności tamte­jszego pro­boszcza Diakonia przy­go­towała oprawę Mszy Świę­tych poprzez śpiew i czy­tanie Słowa Bożego. Ważnym punk­tem posługi była kon­fer­encja o Ruchu Odnowy w Duchu Świę­tym i Wspól­noty Nowe Przymierze. Szczególne wraże­nie na słuchaczach wywarło podzie­le­nie się przez prelegentów oso­bistym doświad­cze­niem, jaką rolę odgrywa przy­należność do wspól­noty w ich życiu. Na koniec, przed kończą­cym Eucharys­tię bło­gosław­ieńst­wem wspól­nie wielbiliśmy Pana za to dzieło. Mamy nadzieję, że rzu­cone ziarno miłości wyda plon.

Ciekawe artykuły

alt-icon

Life is beautiful

Take up one idea, ,ake that one idea your life - dream of it.

Czytaj Dalej

alt-icon

Plan for the future

If you don't like something, change it. If you can't change it.

Czytaj Dalej

 • Niech imię Jezusa będzie nierozerwalnie złączone z waszym westchnieniem i z całym waszym życiem: wtedy poznacie dobrodziejstwu pokoju.

  Esichio
 • Czekam na Ducha Świętego, który jest Ogniem Bożym. Zostałem stworzony, aby nieustannie czekać i spalać się w oczekiwaniu. Od ponad pół wieku nie jestem zdolny robić nic innego.

  L.Bloy
 • To, co sprawia, że nie kochamy Boga, to fakt, że nie dotarliśmy tam, gdzie wszystko co kosztuje, daje nam przyjemność.

  Św. Proboszc z Ars
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon