Kim jesteśmy ?

Wspól­nota „Nowe Przymierze” jest częś­cią ruchu katolick­iego, nazy­wanego Odnową w Duchu Świę­tym (inaczej: Katolicką Odnową Charyz­maty­czną,). Należy do Koor­dy­nacji Odnowy w Duchu Świę­tym Diecezji Świd­nick­iej (zob.: www .swid nica .odnowa .org). Z kolei świd­nicka Koor­dy­nacja zrzes­zoma jest w Kra­jowym Zes­pole Koordy­a­torów (zob.: www .odnowa .org)
Nasza Wspól­nota zaw­iązała się pod koniec roku 2007, sku­pi­a­jąc osoby, które wzięły udział w pier­wszym w tute­jszej Parafii tzw. Sem­i­nar­ium Odnowy Wiary. Chodzi o typowe dla for­ma­cji odnowowej rekolekcje, złożone z ośmiu spotkań (coty­god­niowych), które zostały przeprowad­zone jesienią 2007 r. Sem­i­nar­ium zor­ga­ni­zowała — na prośbę ks. Pro­boszcza Sła­womira Biało­brzeskiego — Wspól­nota „Bene­dic­tus” z Wrocławia we współpracy z ks. Krzysztofem Her­butem, który prowadził naucza­nia. Ks. Her­but jest pro­boszczem sąsied­niej parafii — w Pisko­r­zowie, a zarazem koor­dy­na­torem ruchu Odnowy w Duchu Świę­tym w naszej Diecezji.
Opiekunem naszej wspól­noty jest ks. Pro­boszcz Sła­womir Biało­brzeski, a lid­erem — Mał­gosia Sagan.