Modlitwa i działanie

” Nie lekce­waż dnia skrom­nych początków” (Za 4, 10). Tymi słowami redak­tor najwięk­szego katolick­iego por­talu na świecie Catholic Online diakon Keith Fournier zapoc­zątkował na żywo w Google+ pier­wszy w his­torii dzień pro­gramu „Mod­l­itwy i Dzi­ała­nia”, sol­idaryzu­jąc się tym samym z papieżem Fran­ciszkiem. Pier­wszy piątek każdego miesiąca od teraz do 2025 roku będzie dniem „Mod­l­itwy i Dzi­ała­nia”,

kiedy poprzez naszą mod­l­itwę oraz dzi­ałanie możemy odpowiadać na wezwanie papieża Fran­ciszka do niesienia pomocy gło­du­jącemu światu.
W 20- minutowym video Fournier wyjaś­niał, że Catholic Online łączy ludzi, tech­nologię oraz wiarę.
Takie stanowisko wyraża wręcz konieczność się­ga­nia i wyko­rzysty­wa­nia tech­nologii, inter­netu, by real­i­zować posłan­nictwo Jezusa we współczes­nym świecie.
Z mil­ion­ami ludzi odwiedza­ją­cymi w ciągu miesiąca ten wyjątkowy por­tal, Catholic Online może mieć ogromny udział w zwal­cza­niu głodu, ubóstwa oraz edukacji bied­nych na całym świecie. Diakon Fournier powołał również Katolicki Zespół d.s.Globalnych, który for­muje zespół ludzi, mają­cych się mod­lić i dzi­ałać, by zakończyć wsty­dliwy dla całej ludzkości prob­lem głodu w naszym świecie. Każdy z nas może przy­czynić się do tego w bardzo konkretny sposób. Mianowicie dokonu­jąc zakupu za dowolną sumę, możemy dostar­czyć worek lub kilka worków poży­wnego Vita Meal dla gło­du­ją­cych dzieci w Afryce lub Azji. PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI: http:// catholic shop ping .com/ c o l l e c t i o n s / e n d - w o r l d - h u n g e r / c h i l d r e n

Tags: CMS blog arrowthemes audiojungle envato HTML5